زاج


english

1 general:: alum

worldtranslators.net


معنی کلمه زاج ، معنی اصطلاح زاج ، به زاج چی می گن؟ ، زاج چی می شه؟، واژه زاج ، معادل زاج ، زاج synonym , زاج definition , زاج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 327 میلی ثانیه.
بنر موبایل