زاد


english

1 general:: generation, birth

transnet.ir


معنی کلمه زاد ، معنی اصطلاح زاد ، به زاد چی می گن؟ ، زاد چی می شه؟، واژه زاد ، معادل زاد ، زاد synonym , زاد definition , زاد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 241 میلی ثانیه.