زادبوم


english

1 general:: Birth place, birthplace

transnet.ir


معنی کلمه زادبوم ، معنی اصطلاح زادبوم ، به زادبوم چی می گن؟ ، زادبوم چی می شه؟، واژه زادبوم ، معادل زادبوم ، زادبوم synonym , زادبوم definition , زادبوم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 298 میلی ثانیه.