زادروز


english

1 general:: birthday

worldtranslators.net


معنی کلمه زادروز ، معنی اصطلاح زادروز ، به زادروز چی می گن؟ ، زادروز چی می شه؟، واژه زادروز ، معادل زادروز ، زادروز synonym , زادروز definition , زادروز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.
بنر موبایل