زادگاه


english

1 general:: birthplace

شبکه مترجمین ایران

2 general:: birth place

transnet.ir


معنی کلمه زادگاه ، معنی اصطلاح زادگاه ، به زادگاه چی می گن؟ ، زادگاه چی می شه؟، واژه زادگاه ، معادل زادگاه ، زادگاه synonym , زادگاه definition , زادگاه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.