عابربانک


english

1 general:: Automatic Teller Machine, ATM

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه عابربانک ، معنی اصطلاح عابربانک ، به عابربانک چی می گن؟ ، عابربانک چی می شه؟، واژه عابربانک ، معادل عابربانک ، عابربانک synonym , عابربانک definition , عابربانک meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 242 میلی ثانیه.