عادت مرسوم


english

1 general:: customary rule

transnet.ir


معنی کلمه عادت مرسوم ، معنی اصطلاح عادت مرسوم ، به عادت مرسوم چی می گن؟ ، عادت مرسوم چی می شه؟، واژه عادت مرسوم ، معادل عادت مرسوم ، عادت مرسوم synonym , عادت مرسوم definition , عادت مرسوم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 449 میلی ثانیه.