قاب ترمز


english

1 general:: brake head

transnet.ir


معنی کلمه قاب ترمز ، معنی اصطلاح قاب ترمز ، به قاب ترمز چی می گن؟ ، قاب ترمز چی می شه؟، واژه قاب ترمز ، معادل قاب ترمز ، قاب ترمز synonym , قاب ترمز definition , قاب ترمز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.