قاب خمشی


english

1 general:: moment frame

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه قاب خمشی ، معنی اصطلاح قاب خمشی ، به قاب خمشی چی می گن؟ ، قاب خمشی چی می شه؟، واژه قاب خمشی ، معادل قاب خمشی ، قاب خمشی synonym , قاب خمشی definition , قاب خمشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 427 میلی ثانیه.