قاب خمشی فولادی


english

1 general:: steel moment frame

worldtranslators.net


معنی کلمه قاب خمشی فولادی ، معنی اصطلاح قاب خمشی فولادی ، به قاب خمشی فولادی چی می گن؟ ، قاب خمشی فولادی چی می شه؟، واژه قاب خمشی فولادی ، معادل قاب خمشی فولادی ، قاب خمشی فولادی synonym , قاب خمشی فولادی definition , قاب خمشی فولادی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.