قاب فولادی


english

1 general:: Steel frame

transnet.ir


معنی کلمه قاب فولادی ، معنی اصطلاح قاب فولادی ، به قاب فولادی چی می گن؟ ، قاب فولادی چی می شه؟، واژه قاب فولادی ، معادل قاب فولادی ، قاب فولادی synonym , قاب فولادی definition , قاب فولادی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 429 میلی ثانیه.