قاب فولادی مقاوم به زلزله


english

1 general:: steel seismic resistant frame

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه قاب فولادی مقاوم به زلزله ، معنی اصطلاح قاب فولادی مقاوم به زلزله ، به قاب فولادی مقاوم به زلزله چی می گن؟ ، قاب فولادی مقاوم به زلزله چی می شه؟، واژه قاب فولادی مقاوم به زلزله ، معادل قاب فولادی مقاوم به زلزله ، قاب فولادی مقاوم به زلزله synonym , قاب فولادی مقاوم به زلزله definition , قاب فولادی مقاوم به زلزله meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 737 میلی ثانیه.