قاب مقاوم به خمش


english

1 general:: moment resisting frame

transnet.ir


معنی کلمه قاب مقاوم به خمش ، معنی اصطلاح قاب مقاوم به خمش ، به قاب مقاوم به خمش چی می گن؟ ، قاب مقاوم به خمش چی می شه؟، واژه قاب مقاوم به خمش ، معادل قاب مقاوم به خمش ، قاب مقاوم به خمش synonym , قاب مقاوم به خمش definition , قاب مقاوم به خمش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 427 میلی ثانیه.