قاب های مهاربندی شده


english

1 general:: braced frame

transnet.ir


معنی کلمه قاب های مهاربندی شده ، معنی اصطلاح قاب های مهاربندی شده ، به قاب های مهاربندی شده چی می گن؟ ، قاب های مهاربندی شده چی می شه؟، واژه قاب های مهاربندی شده ، معادل قاب های مهاربندی شده ، قاب های مهاربندی شده synonym , قاب های مهاربندی شده definition , قاب های مهاربندی شده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 314 میلی ثانیه.