قاب کردن


english

1 general:: frame

transnet.ir


معنی کلمه قاب کردن ، معنی اصطلاح قاب کردن ، به قاب کردن چی می گن؟ ، قاب کردن چی می شه؟، واژه قاب کردن ، معادل قاب کردن ، قاب کردن synonym , قاب کردن definition , قاب کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 307 میلی ثانیه.