قابل


english

1 general:: capable

worldtranslators.net

2 Law:: مجازات

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه قابل ، معنی اصطلاح قابل ، به قابل چی می گن؟ ، قابل چی می شه؟، واژه قابل ، معادل قابل ، قابل synonym , قابل definition , قابل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 346 میلی ثانیه.