قابل اتساع


english

1 general:: dilatable, tractile

transnet.ir


معنی کلمه قابل اتساع ، معنی اصطلاح قابل اتساع ، به قابل اتساع چی می گن؟ ، قابل اتساع چی می شه؟، واژه قابل اتساع ، معادل قابل اتساع ، قابل اتساع synonym , قابل اتساع definition , قابل اتساع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 429 میلی ثانیه.