قابل اجازه


english

1 general:: licensable

transnet.ir


معنی کلمه قابل اجازه ، معنی اصطلاح قابل اجازه ، به قابل اجازه چی می گن؟ ، قابل اجازه چی می شه؟، واژه قابل اجازه ، معادل قابل اجازه ، قابل اجازه synonym , قابل اجازه definition , قابل اجازه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 402 میلی ثانیه.