قابل اجرا در محیط web


english

1 general:: Web Enabled

transnet.ir


معنی کلمه قابل اجرا در محیط web ، معنی اصطلاح قابل اجرا در محیط web ، به قابل اجرا در محیط web چی می گن؟ ، قابل اجرا در محیط web چی می شه؟، واژه قابل اجرا در محیط web ، معادل قابل اجرا در محیط web ، قابل اجرا در محیط web synonym , قابل اجرا در محیط web definition , قابل اجرا در محیط web meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 432 میلی ثانیه.