قابل ادعا


english

1 general:: exigible

transnet.ir


معنی کلمه قابل ادعا ، معنی اصطلاح قابل ادعا ، به قابل ادعا چی می گن؟ ، قابل ادعا چی می شه؟، واژه قابل ادعا ، معادل قابل ادعا ، قابل ادعا synonym , قابل ادعا definition , قابل ادعا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 412 میلی ثانیه.