نئومحافظه کار


english

1 general:: neoconservetive

transnet.ir


معنی کلمه نئومحافظه کار ، معنی اصطلاح نئومحافظه کار ، به نئومحافظه کار چی می گن؟ ، نئومحافظه کار چی می شه؟، واژه نئومحافظه کار ، معادل نئومحافظه کار ، نئومحافظه کار synonym , نئومحافظه کار definition , نئومحافظه کار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 326 میلی ثانیه.