دارالترجمه ترجمه مقاله
   

نئون


english

1 general:: neon

worldtranslators.net


معنی کلمه نئون ، معنی اصطلاح نئون ، به نئون چی می گن؟ ، نئون چی می شه؟، واژه نئون ، معادل نئون ، نئون synonym , نئون definition , نئون meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 534 میلی ثانیه.