نا استواری

nâ-‘s-to-vâ-ri


english

1 general:: inconsistence, inconsistency

transnet.ir

2 Law:: unfoundedness; insubstantiality; baselessness

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: volatility; instability; precariousness; unsteadiness (in this sense sometimes more precisely ناپايداري – See ناپايدار in the main entry)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه نا استواری ، معنی اصطلاح نا استواری ، به نا استواری چی می گن؟ ، نا استواری چی می شه؟، واژه نا استواری ، معادل نا استواری ، نا استواری synonym , نا استواری definition , نا استواری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 375 میلی ثانیه.