نا استواری هیجانی


english

1 general:: Emotional liability

transnet.ir


معنی کلمه نا استواری هیجانی ، معنی اصطلاح نا استواری هیجانی ، به نا استواری هیجانی چی می گن؟ ، نا استواری هیجانی چی می شه؟، واژه نا استواری هیجانی ، معادل نا استواری هیجانی ، نا استواری هیجانی synonym , نا استواری هیجانی definition , نا استواری هیجانی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 297 میلی ثانیه.