نا امنی


english

1 general:: incertitude

transnet.ir


معنی کلمه نا امنی ، معنی اصطلاح نا امنی ، به نا امنی چی می گن؟ ، نا امنی چی می شه؟، واژه نا امنی ، معادل نا امنی ، نا امنی synonym , نا امنی definition , نا امنی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 294 میلی ثانیه.