نا امید شدن


english

1 general:: lose hope

transnet.ir


معنی کلمه نا امید شدن ، معنی اصطلاح نا امید شدن ، به نا امید شدن چی می گن؟ ، نا امید شدن چی می شه؟، واژه نا امید شدن ، معادل نا امید شدن ، نا امید شدن synonym , نا امید شدن definition , نا امید شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 355 میلی ثانیه.