نا امید کردن


english

1 general:: disappoint

transnet.ir


معنی کلمه نا امید کردن ، معنی اصطلاح نا امید کردن ، به نا امید کردن چی می گن؟ ، نا امید کردن چی می شه؟، واژه نا امید کردن ، معادل نا امید کردن ، نا امید کردن synonym , نا امید کردن definition , نا امید کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 374 میلی ثانیه.