نا بسامدی


english

1 general:: infrequency

worldtranslators.net


معنی کلمه نا بسامدی ، معنی اصطلاح نا بسامدی ، به نا بسامدی چی می گن؟ ، نا بسامدی چی می شه؟، واژه نا بسامدی ، معادل نا بسامدی ، نا بسامدی synonym , نا بسامدی definition , نا بسامدی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.