نا توانی


english

1 general:: infirmity, impuissance

transnet.ir


معنی کلمه نا توانی ، معنی اصطلاح نا توانی ، به نا توانی چی می گن؟ ، نا توانی چی می شه؟، واژه نا توانی ، معادل نا توانی ، نا توانی synonym , نا توانی definition , نا توانی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 271 میلی ثانیه.