نا روا


english

1 general:: forbidden

worldtranslators.net


معنی کلمه نا روا ، معنی اصطلاح نا روا ، به نا روا چی می گن؟ ، نا روا چی می شه؟، واژه نا روا ، معادل نا روا ، نا روا synonym , نا روا definition , نا روا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 323 میلی ثانیه.