نا سازگاری


english

1 general:: inconsistency, inconsistence

transnet.ir


معنی کلمه نا سازگاری ، معنی اصطلاح نا سازگاری ، به نا سازگاری چی می گن؟ ، نا سازگاری چی می شه؟، واژه نا سازگاری ، معادل نا سازگاری ، نا سازگاری synonym , نا سازگاری definition , نا سازگاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.