نا سودمند


english

1 general:: inefficacious

worldtranslators.net


معنی کلمه نا سودمند ، معنی اصطلاح نا سودمند ، به نا سودمند چی می گن؟ ، نا سودمند چی می شه؟، واژه نا سودمند ، معادل نا سودمند ، نا سودمند synonym , نا سودمند definition , نا سودمند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 393 میلی ثانیه.