نا شایسته


english

1 general:: inept

worldtranslators.net


معنی کلمه نا شایسته ، معنی اصطلاح نا شایسته ، به نا شایسته چی می گن؟ ، نا شایسته چی می شه؟، واژه نا شایسته ، معادل نا شایسته ، نا شایسته synonym , نا شایسته definition , نا شایسته meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 377 میلی ثانیه.