نا قابل


english

1 general:: incapable

transnet.ir


معنی کلمه نا قابل ، معنی اصطلاح نا قابل ، به نا قابل چی می گن؟ ، نا قابل چی می شه؟، واژه نا قابل ، معادل نا قابل ، نا قابل synonym , نا قابل definition , نا قابل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 381 میلی ثانیه.