نا پاکی


english

1 general:: improbity

transnet.ir


معنی کلمه نا پاکی ، معنی اصطلاح نا پاکی ، به نا پاکی چی می گن؟ ، نا پاکی چی می شه؟، واژه نا پاکی ، معادل نا پاکی ، نا پاکی synonym , نا پاکی definition , نا پاکی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.