نا پایدار


english

1 general:: impermanent

transnet.ir


معنی کلمه نا پایدار ، معنی اصطلاح نا پایدار ، به نا پایدار چی می گن؟ ، نا پایدار چی می شه؟، واژه نا پایدار ، معادل نا پایدار ، نا پایدار synonym , نا پایدار definition , نا پایدار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 302 میلی ثانیه.