نا گذرا


english

1 general:: impassable

transnet.ir


معنی کلمه نا گذرا ، معنی اصطلاح نا گذرا ، به نا گذرا چی می گن؟ ، نا گذرا چی می شه؟، واژه نا گذرا ، معادل نا گذرا ، نا گذرا synonym , نا گذرا definition , نا گذرا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 457 میلی ثانیه.