نا گزیر


english

1 general:: ineludible, inevitable

transnet.ir


معنی کلمه نا گزیر ، معنی اصطلاح نا گزیر ، به نا گزیر چی می گن؟ ، نا گزیر چی می شه؟، واژه نا گزیر ، معادل نا گزیر ، نا گزیر synonym , نا گزیر definition , نا گزیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 371 میلی ثانیه.