و الا

va-ellâ


english

1 Law:: phrase /وگرنه، درغيراين صورت/ otherwise; or else; or; if not; (sometimes and with reference to nonfulfillment of an act that must be done, or a debt that must be settled) defaulting which – خواهشمند است حد اكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين برگ با مراجعه به حوزة مالياتي مربوط نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام يا ترتيب پرداخت آنرا بدهيد والاّ به استناد مادة‌210 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام به صدور برگ اجرايي خواهد شد. You are requested to report to the applicable /referenced/ taxation bureau within 10 days from the service of this notification, and pay or arrange for payment of the said amount defaulting which writ of execution shall be issued pursuant to Article 10 of Direct Taxation Act.

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و الا ، معنی اصطلاح و الا ، به و الا چی می گن؟ ، و الا چی می شه؟، واژه و الا ، معادل و الا ، و الا synonym , و الا definition , و الا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 471 میلی ثانیه.