و قس علیهذا

va qes alâ hâ-zâ


english

1 Law:: (lit) likewise

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

2 Law:: and so forth; and so on and so forth; et cetera et cetera

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و قس علیهذا ، معنی اصطلاح و قس علیهذا ، به و قس علیهذا چی می گن؟ ، و قس علیهذا چی می شه؟، واژه و قس علیهذا ، معادل و قس علیهذا ، و قس علیهذا synonym , و قس علیهذا definition , و قس علیهذا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 431 میلی ثانیه.