و مانند آن


english

1 Law:: 1. and suchlike 2. and the likes of it 3. and so on and so forth

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و مانند آن ، معنی اصطلاح و مانند آن ، به و مانند آن چی می گن؟ ، و مانند آن چی می شه؟، واژه و مانند آن ، معادل و مانند آن ، و مانند آن synonym , و مانند آن definition , و مانند آن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 454 میلی ثانیه.