و مثل آن


english

1 Law:: and the like : et cetera, etc, also وغيره ـ and و قس عليهذا

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و مثل آن ، معنی اصطلاح و مثل آن ، به و مثل آن چی می گن؟ ، و مثل آن چی می شه؟، واژه و مثل آن ، معادل و مثل آن ، و مثل آن synonym , و مثل آن definition , و مثل آن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 611 میلی ثانیه.