و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب


english

1 Law:: action(s) personal; action in personam; personal action : an action brought for the recovery of debts, personal property, or damages arising from any cause

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب ، معنی اصطلاح و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب ، به و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب چی می گن؟ ، و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب چی می شه؟، واژه و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب ، معادل و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب ، و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب synonym , و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب definition , و هرنوع دعوی شخصی دعوی جرح و ضرب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 501 میلی ثانیه.