Macabre

məkɑb


فارسی

1 عمومی:: ترسناك‌، خوفناك‌، وابسته‌ برقص‌ مرگ‌، مهیب‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه Macabre ، معنی اصطلاح Macabre ، به Macabre چی می گن؟ ، Macabre چی می شه؟، واژه Macabre ، معادل Macabre ، Macabre synonym , Macabre definition , Macabre meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 364 میلی ثانیه.