T Square

ti skwɛɹ


فارسی

1 عمومی:: خط‌كش‌ مخصوص‌ ترسیم‌ خط‌وط‌ موازی‌، خط‌كش‌ چلیپایی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه T Square ، معنی اصطلاح T Square ، به T Square چی می گن؟ ، T Square چی می شه؟، واژه T Square ، معادل T Square ، T Square synonym , T Square definition , T Square meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 351 میلی ثانیه.