داستان آبیدیک
معنی کلمه Utterance ، معنی اصطلاح Utterance ، به Utterance چی می گن؟ ، Utterance چی می شه؟، واژه Utterance ، معادل Utterance ، Utterance synonym , Utterance definition , Utterance meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 285 میلی ثانیه.