V Day

vi de͡i


فارسی

1 عمومی:: (victory day) روز پیروزی‌

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه V Day ، معنی اصطلاح V Day ، به V Day چی می گن؟ ، V Day چی می شه؟، واژه V Day ، معادل V Day ، V Day synonym , V Day definition , V Day meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 414 میلی ثانیه.