b2c

bitusents


فارسی

1 حسابداری، مالی، مدیریت:: بنگاه به مصرف‌کننده

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه b2c ، معنی اصطلاح b2c ، به b2c چی می گن؟ ، b2c چی می شه؟، واژه b2c ، معادل b2c ، b2c synonym , b2c definition , b2c meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 126 میلی ثانیه.