baath

bɑθ


فارسی

1 عمومی:: بعث

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه baath ، معنی اصطلاح baath ، به baath چی می گن؟ ، baath چی می شه؟، واژه baath ، معادل baath ، baath synonym , baath definition , baath meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 170 میلی ثانیه.