tabaristan


فارسی

1 عمومی:: طبرستان

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه tabaristan ، معنی اصطلاح tabaristan ، به tabaristan چی می گن؟ ، tabaristan چی می شه؟، واژه tabaristan ، معادل tabaristan ، tabaristan synonym , tabaristan definition , tabaristan meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 252 میلی ثانیه.